Vilt

Våra vilda djur, lever, söker föda och reproducerar sig i markerna vi har ansvar att förvalta. Vi skördar, sköter om och tar hänsyn till både småvilt och klövvilt och det är en naturlig del i vår gårdsförvaltning. Vi bryr oss om viltet och arterna i skogen samt värnar om dess samspel med varandra.

Viltstammarna ska vara livskraftiga och vi har som mål att kvalitén ständigt ska förbättras. Det är därför av betydande vikt att vi har kapitala djur och att alla viltarter ska ges möjlighet att nå en hög medelålder.

Viltförvaltningen på vårt markinnehav ska vara modern och bygga på viltets naturliga förutsättningar och förvaltningsbeslut ska fattas utifrån fakta samt lokal följsamhet.

Jakten som en del i viltförvaltningen har under lång tid varit en berikande tradition och har idag utvecklats till att vara en av de viktigaste träffpunkterna på landsbygden. Nu för tiden har vi tillgång till en rad hjälpmedel som underlättar för oss jägare och viltförvaltare att fatta kloka och långsiktiga beslut. Det är allas vår skyldighet att bidra med dessa data för att förvaltningsbesluten ska hjälpa oss att uppnå våra mål. Vi genomför kontinuerligt inventeringar av viltstammarna samt följer utvecklingen på avskjutningsstatistik och skadenivåer på skogen. Vi medverkar också i forskningsprojekt för att bidra till en ökad kunskap om våra olika viltarter.

Är du intresserad av att jaga på våra marker?

Då finns det flera olika alternativ med personligt anpassade möjligheter. De allra flesta som jagar på våra marker är medlemmar i något av traktens alla jaktlag som består av människor med anknytning till området. På en del av vårt markinnehav tar vi även emot gäster för dagsjakter. Under dagsjakter leds du av våra utbildade medarbetare med mångårig erfarenhet av jakt. Vi hyr även ut jaktmark för endags jakt med egna hundar. Boende kan ske i vår konferensanläggning Sundet.  

Kontaktperson: Linus Perdegård

Mail: linus.perdegard@boxskog.se

Telefon: 0142-525 24