Fastigheter

En fastighet förväxlas många gånger med en byggnad. Juridiskt sett är en fastighet ett avgränsat mark- eller vattenområde. Till en fastighet hör fastighetstillbehör som exempelvis byggnader eller andra anläggningar som är av stadigvarande bruk.

Boxholms Skogar AB äger idag ett flertal fastigheter i sydvästra Östergötland och totalt består fastighetsinnehavet av ca 37 00 ha mark och ca 16 500 ha vatten. Vår uppgift är att långsiktigt förvalta innehavet.

Inom fastighetsverksamheten arbetar vi bland annat med markupplåtelser, upprättande av fastighetsrättsliga avtal, tillsyn, projektledning, drift och underhåll av byggnader samt yttranden vid exempelvis bygglovsärenden.

Det krävs tillstånd att nyttja Boxholms Skogars mark- eller vattenområden för privata ändamål. Vanligtvis kan Boxholms Skogar upplåta mark för odling, bete, upplag eller parkering. Möter inte upplåtelsen några hinder så upprättas ett avtal som reglerar villkoren för upplåtelsen. För att få använda marken erläggs en årlig arrendeavgift. Avgiften grundar sig bland annat på markområdets storlek, läge och markanvändning. Boxholms Skogar är restriktiva till att sälja mindre markområden för utökning av exempelvis bostadsfastigheter då vi värnar om den oexploaterade skogsmarken. Det förekommer dock vissa försäljningar där det råder särskilda omständigheter.

För mer information och frågor välkommen att kontakta oss!

Kontaktperson: David Svensson

Mail: david.svensson@boxskog.se

Telefon: 0142-525 27