Regler för Grönt Fiskekort

Fiskekortet gäller endast i här redovisade fiskevatten. Fiske får inte bedrivas närmare än 50 meter från badbrygga eller bebyggd strandtomt utan särskilt tillstånd av ägaren.

Fiske får ej ske i sådan närhet av utsatta nät eller andra redskap att dessa oredas eller kommer till skada.

Fiskekortet berättigar ej till fiske med andra redskap än som står angivet på fiskekortet Mörtstuga som lämnas skall alltid vara märkt med ägarens/fiskarens namn och adress samt telefonnummer. Fiske med mörtstuga får endast ske under isperioden (vintern).

Fiskekortsinnehavaren skall respektera och göra sig väl underrättad om fredningstider och fågelskydd samt anvisnings- och förbudsskyltar inom området. Överträdelse kan medföra avvisning och förverkning av fiskekortet.

Fiskekortet skall alltid medföras på fisketuren och uppvisas på anfordran av polis, tillsynsman eller markägarens representant.

Fiskekortet ör personligt och får ej överlåtas, men gäller även barn under 15 år om de befinner sig i kortinnehavarens sällskap.

Fiskebåt för fiske får Iånas utan kostnad i sjöar där sådan finns, se förteckning över sjöar. Båten skall lämnas väl förtöjd. Egen båt får varaktigt (mer än en dag) läggas i sjö först efter särskilt avtal. Båten skall alltid vara märkt med ägarens namn och adress.

Årskort gäller för mete, pimpel, kastspö, drag, flugspö samt 10 st angeldon. Dagkort gäller för mete, pimpel, kastspö, drag, flugspö somt 10 angeldon. Som dagkort räknas dygn med samma datum. För ismete gäller max 10 redskap. I övriga fall max två fiskande redskap/kort.

Medverka till ett rent vatten och en ren natur för att alla ska få en fin naturupplevelse i våra marker. Var försiktig med ELD och elda ALDRIG på moss- och torvmarker. Eldning endast tillåten vid iordningsställda betongringar. Vid eldningsförbud gäller förbudet även våra iordningsställda betongringar.

Kontaktperson: Linus Perdegård

Mail: linus.perdegard@boxskog.se

Telefon: 0142-525 24