Personuppgiftspolicy

Vi respekterar Din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss Dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara Dina rättigheter och Din integritet.

Syftet med policyn är att Du ska få veta hur vi behandlar Dina personuppgifter. Vad vi använder dem till. Vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar, samt hur Du kan ta tillvara Dina rättigheter. Boxholms Skogar AB är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Personuppgifter vi samlar in

Vi hämtar in personuppgifter i första hand direkt från Dig i samband med att vi ingår någon form av affärsrelation eller att Du kontaktar oss i annat ärende.

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund enligt artikel 6 i Dataskyddsförordningen. Exempel på personuppgifter som vi samlar in är Ditt namn, Dina kontaktuppgifter så som fysisk adress, epostadress eller telefonnummer samt personnummer. Vi kan komma att uppdatera Dina uppgifter från andra offentliga register om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård.

Hur vi använder informationen

Vi behandlar Dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot Dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Insamling sker för nedan angivna ändamål samt för de eventuellt ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

 • Fullfölja ömsesidiga åtaganden enligt ingångna avtal och lagar.
 • Hantera kölistor.
 • Möjliggöra god kundservice, som att hantera Dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som Du begärt.
 • För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer.
 • För att utföra kund- och marknadsanalyser.
 • För att kontakta Dig med information och marknadsföring som vi tror kan vara av intresse för Dig. Observera att Du när som helst kan tacka nej till detta.

I och med att Du lämnar uppgifter till oss ger Du Din tillåtelse att Boxholms Skogar behandlar Dina personuppgifter för ovan angivna ändamål.

Vi säljer aldrig Dina uppgifter till tredje part. Vi kan dock lämna ut relevanta personuppgifter till, till exempel myndigheter, företag och organisationer för samordning av nyttjanderätter. Exempel på organisationer är älgskötselområden och älgförvaltningsområden.

Personuppgiftsbiträden

Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster. Här avses följande kategorier av mottagare:

 • IT-leverantörer
 • Återförsäljare av våra tjänster
 • Din bank om Du betalar med Swish

Mottagare som hanterar personuppgifter för vår räkning ska alltid ingå ett biträdesavtal med oss i syfte att säkerställa att Dina uppgifter hanteras på korrekt och säkert sätt. När Dina personuppgifter delas med en mottagare som är självständigt personuppgiftsansvarig, till exempel en myndighet eller en bank gäller mottagarens integritetspolicy och information om personuppgiftshantering.

Hur länge sparas Dina personuppgifter

Dina personuppgifter lagras bara så länge det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge vi måste lagra dom enligt lag. Därefter raderas eller avidentifieras Dina uppgifter på ett säkert sätt så att de inte längre kan kopplas till Dig.

Skydd av personuppgifter

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att Dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt.
Våra säkerhetssystem är utvecklade med Din integritet i fokus och skyddar mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för Din integritet.

Dina rättigheter och val

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om Du vill nyttja någon av Dina rättigheter kontakta oss enligt avsnittet kontaktuppgifter.

 • Tillgång till Dina personuppgifter – Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar Dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas.
 • Begära rättelse – Vi kommer på eget eller Ditt initiativ rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga.
 • Begära att raderas – Du har rätt att under vissa omständigheter få Dina uppgifter borttagna.
 • Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för direktmarknadsföring – Du har rätt att invända mot behandlingen av Dina personuppgifter eller att användningen begränsas.

Om Du skulle anse att vår behandling av Dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi Dig kontakta oss enligt avsnittet kontaktuppgifter. Du har även rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontaktuppgifter

Boxholms Skogar AB (55 65 55-7211) är personuppgiftsansvarig enligt denna policy. Om Du vill ha ytterligare information om Hur Dina personuppgifter hanteras, kontakta oss genom en skriftlig, egenhändigt undertecknad begäran som skickas till:

Boxholms Skogar AB
Disponentvägen 1
595 71 Boxholm

I brevet önskar vi att Du uppger Ditt namn, adress, telefonnummer samt personnummer i tillägg till Ditt ärende. Bifoga även kopia av Din legitimation. Svar skickas till Din bokföringsadress inom 30 dagar.